Osnovy výcviku na kluzácích pro získání průkazu způsobilosti pilot kluzáku

Tyto osnovy jsou v souladu s předpisem L 1


Letová osnova

Číslo cvičení Obsah Náplň cvičení
1a-i Pozemní přípravy před zahájením výcviku

a) seznámit žáka s kluzákem, na kterém bude provádět výcvik:

 • technický popis kluzáku
 • příručka pro obsluhu, údržbu a opravy kluzáku
 • letová příručka
 • obsluha radiostanice
 • praktické provádění důležitých úkonů)

b) přezkoušet žáky z materiální části kluzáku a ze znalostí letové příručky

c) seznámit žáky s manipulací navijákem a vlečným letounem:

 • přípravou, transportem a ošetřením navijáku
 • manipulací s vlečným letounem a jeho vlečným zařízením

d) seznámit žáky s pilotním padákem:

 • s technickými podmínkami
 • s ustrojováním, nastupováním a vystupováním do a z kluzáku s padákem
 • provést nácvik nouzového opuštění kluzáku

e) seznámit žáky s organizací, řízením a zabezpečením letového provozu:

 • letištní řád
 • zařízení na letišti
 • způsob pohybu a techniky a osob na letišti
 • překážky na letišti a jeho okolí
 • důležité orientační body na okruhu letiště
 • seznámení se zásadami radioprovozu

f) teoreticky seznámit žáky:

 • s účinky kormidel a vyvážením
 • s účinky vztlakových klapek a vzdušných brzd
 • se silami do řízení v závislosti na rychlosti letu
 • prověření výhledu žáka z pilotní kabiny, možnosti dosažení plných výchylek řízení a všech ovladačů

g) teoreticky seznámit žáky s pilotáží přímého klouzavého letu, zatáček a s letem po okruhu:

 • rozdíl v pilotáži zatáček o různém náklonu, provedení zatáček o 90, 180, 360 stupňů a kroužení
 • rozdělení pozornosti při řízení kluzáku chyby v technice pilotáže a způsob jejich oprav
 • let po okruhu a volba jeho velikosti v závislosti na výšce a meteorologických podmínkách

h) teoreticky seznámit žáky:

 • s uvedením a vybráním mírného a ostrého pádu
 • s provedením skluzu (indikace rychloměru)
 • rozpoznání a vybrání spirály
 • s pilotáží při mezních rychlostech dle letové příručky

i) přezkoušení žáků ze znalostí obsahu předchozích příprav před zahájením vlastního výcviku

1 Seznamovací let seznámit žáky s pocity za letu a s rozmístěním charakteristických bodů v prostoru letiště
 • celý let řídí instruktor
 • žák provádí společně s instruktorem důležité úkony
2 Cvičný let k předvedení účinků kormidel, nácvik přímého letu a zatáček Seznámit žáky s účinky kormidel, vztlakových klapek a vyvážení, naučit řízení přímočarého letu a zatáček:
 • výška vypnutí cca. 1000 metrů
 • předvedení účinků kormidel instruktorem
 • předvedení přímého klouzavého letu a zatáček o malém úhlu náklonu, chyby při pilotáži a jejich odstranění
 • předvedení ostrých zatáček a zatáček do stanovených směrů podle orientačních bodů
 • žák postupně jednotlivé prvky opakuje až do úplného osvojení
3 Cvičné lety k nácviku vybírání vývrtek, skluzů, spirál a letů o mezních rychlostech podle let. příručky.

Naučit žáky prvky techniky pilotáže:

 • výška vypnutí cca 1000 metrů
 • mírné a ostré pády ( uvedení a vybírání)
 • let o minimální rychlosti a zábrana pádu
 • řízení kluzáku při letech o vysokých rychlostech
 • vybírání kluzáku ze spirály
 • technika pilotáže ve skluzu

(ostatní fáze letu řídí žák společně s instruktorem)

4a Pozemní příprava

Teoreticky naučit žáky provedení vzletu, letu po okruhu, rozpočtu na přistání a přistání:

Vzlet navijákem:

 • vysvětlit fáze vzletu, řízení jednotlivých fází, rozdělení pozornosti, možné chyby a jejich opravy
 • limity větru a oprava snosu při vzletu
 • namáhání kluzáku při vzletu navijákem
 • signalizace mezi pilotem, navijákařem a startem

Vzlet aerovlekem:

 • vysvětlit fáze vzletu, řízení jednotlivých fází z hlediska účinnosti kormidel, rozdělení pozornosti, možné chyby a jejich opravy
 • vliv bočního větru a vrtulového víru, vylučování snosu
 • činnost při přerušení vzletu v různých fázích
 • řízení kluzáku ve stoupání , horizontálním letu a během sestupu

Let po okruhu:

 • vysvětlit význam letu po okruhu, polohy okruhových zatáček, důležité úkony na okruhu
 • vliv velikosti okruhu na rozpočet, chyby v rozpočtech na přistání a jejich opravy
 • fáze přistání, vliv větru na úhel sestupu, použití vzdušných brzd při sestupu na přistání a přistání
4 Cvičné lety k nácviku startu za navijákem nebo v aerovleku, letu po okruhu a přistání Naučit žáky pilotovat vzlet, provést let po okruhu, rozpočet na přistání a přistání:
 • při vzletu aerovlekem provést vypnutí v poloze 2.okr zat. Ve výšce cca 2850m, lety i se zakrytým rychloměrem a výškoměrem
 • provést let po okruhu s důsledným vylučováním snosu
 • po zvládnutí správného rozpočtu a přistání provádět nácvik rozpočtu s využitám skluzu
5a Pozemní příprava Seznámit žáky s chybami, které mají za následek vadná přistání a naučit je opravě těchto chyb:
 • vysvětlit pojmy vysoké vyrovnání, vyplavání, odskok a vyplavání po dotyku se zemí
 • seznámit je se způsoby oprav v závislosti na rychlosti a velikosti chyb
 • seznámit je s následky neopravených chyb
5 Cvičné lety k nácviku oprav vadných přistání Naučit žáky opravovat chyby při přistání
 • provést let po okruhu
 • při přistání zavést jednotlivé chyby při kterých musí být vystřídány všechny druhy zákroků
6a-c Pozemní příprava

a) Naučit žáky činnosti a postupu při nečekaném přerušení tahu navijáku a následném manévru na přistání:

 • seznámit žáky s příčinami přerušení tahu
 • vysvětlit činnost při přerušení tahu v různých výškách a volbu manévru vzhledem ke směru a rychlosti větru ( sedání před sebe, za naviják, malý okruh)
 • upozornit na rozdíly mezi úmyslným a neúmyslným přerušením tahu

Naučit žáky správnému rozhodování při volbě manévru pro přistání s visícím lanem:

 • seznámit s příčinami vedoucími k visení lana, s postupem posádky a s manévrem na přistání v případě vleku do normální výšky i v případě přerušení tahu a následnému zachycení lana o kluzák

b) Seznámit žáky s příčinami zablokování vzdušných brzd a s manévry na přistání v tomto případě

Seznámit žáky s příčinami zablokovaných křidélek a směrovky

c) Seznámit žáky se zásadami pro výběr nouzových ploch pro přistání v terénu, určením směru a rychlosti větru za letu, s přistáním na plochy s různými sklony, porosty a povrchy

6.1 Cvičné lety k nácviku řešení mimořádných případů při startu navijákem

Naučit žáky bezpečně provádět manévr na přistání po přerušení tahu navijáku:

 • s přistáním před sebe
 • s přistáním do protisměru
 • s přistáním zatáčkou o 360° nebo malým okruhem

Naučit žáky provádět bezpečný manévr na přistání s visícím lanem. (Nácvik se provádí bez visícího lana)

6.2 Cvičné lety k nácviku řešení mimořádných případů za letu v prostoru a po okruhu

Naučit žáky provádět bezpečný manévr na přistání se zablokovanými vzdušnými brzdami v plně vysunuté i zasunuté poloze.

Naučit žáky provádět bezpečný manévr se zablokovanými křidélky a směrovkou

6.3 Cvičné lety k nácviku přistání do omezeného prostoru Naučit žáky bezpečně přistávat do omezeného prostoru:
 • provést navijákový vzlet nebo aerovlek
 • provést manévr k prohlídce plochy, volbě okruhu, správný sestup na přistání s ukázkou brždění
 • přistání se provádí do vytyčeného prostoru mimo VPD při letech se zakrytým výškoměrem
7a Pozemní příprava Seznámit žáky s řízením aerovleku při vzletu, ve stoupání, horizontálním letu a při sestupu, teoreticky probrat provedení vývrtky s upozorněním na možné chyby při jejich uvádění i vybírání a vybírání pádů a spirál a provádění zatáček do stanovených směrů
7 Cvičné lety k nácviku řízení aerovleku, sestupů v aerovleku, uvádění a vybírání spirál a vývrtek. Nácvik zatáček do stanovených směrů Naučit žáky provádět vzlet aerovlekem, provádění vývrtek, pádů a spirál:
 • při letu v aerovleku provést horizontální let a sestup s různou vertikální rychlostí
 • naučit žáky uvádět a bezpečně vybírat vývrtky z přímého letu po 1.otočce, nácvik uvádění a vybírání pádů a spirál
 • seznámit žáky s chybami techniky pilotáže vedoucími k pádu do vývrtky z prováděné zatáčky, naučit bezprostřednímu vybírání ze začínající autorotace
 • zopakovat a zdokonalit ostatní prvky techniky pilotáže ze cvičení 2 a 3 a provést zatáčky do stanovených směrů
 • v této úloze je možné využívat stoupavých proudů
8a Pozemní příprava Pozemní přípravu provádí přezkušující inspektor a to formou zjištění teoretických znalostí metodiky létání a pravidel létání.
8 Přezkoušecí let před samostatnými lety Přezkoušení z techniky pilotáže před prvním samostatným letem
9 Samostatné lety do prostoru z aerovleku a popř. samostatný let po okruhu z navijáku

První samostatný let:

 • při vzletu navijákem provést let po okruhu
 • při vzletu aerovlekem provést stoupání do výšky cca 600 m při prvním samostatném letu, přímočarý let a zatáčky, zařazení do okruhu a přistání

Další samostatné lety v den přezkoušení nejsou povoleny.

10 Samostatné lety po okruhu Samostatné lety po okruhu:
 • samostatné lety po okruhu provádět jako při plnění cv. 4
11 Přistání do omezeného prostoru Samostatné lety k přistání do omezeného prostoru:
 • za splněné lze považovat pouze lety, při nichž žák přistál mezi vytyčenou prahovou a koncovou plachtu
 • po každém zvládnutém přistání provést nové vytyčení omezeného prostoru na jiný směr
12a Pozemní příprava

Připravit žáky na provádění letů v termických stoupavých proudech a jejich vyhledávání

Opakování přípravy 6c

12 Cvičný navigační let Provést navigační let po stanovené trati
 • v případě použití klasického kluzáku provést let s využitím stoupavých proudů
 • v případě použití motorového kluzáku provést let s proměnou výškou letu, simulovat stoupání a klouzání, motorový kluzák řídí žák společně s instruktorem, v tomto případě si žák letovou dobu do svého zápisníku nezapisuje
13 Termický let